Reserveren kan gemakkelijk

Maandag, dinsdag en zondagavond gesloten.

Privacy beleid ’t Verloren Hart BV

1. Wie?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van ’t Verloren Hart BV, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 40, met ondernemingsnummer BE0644.306.563, met vast vertegenwoordiger mevrouw Yasmine De Ruyver

’t Verloren Hart BV is een bistrant, een samensmelting van een bistro met de kwaliteiten van een gezellig restaurant

Door gebruik te maken van de dienstverlening van ’t Verloren Hart BV geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacy beleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door ’t Verloren Hart BV, meer bepaald hoe ’t Verloren Hart BV gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. ’t Verloren Hart BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van haar dienstverlening is ’t Verloren Hart BV de verwerkingsverantwoordelijke.

 

2. Welke gegevens?

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).  Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende kanalen:

2.1. Informatie die wij rechtstreeks van jou ontvangen door contact name met ’t Verloren Hart BV via het reservatiesysteem Resengo, via e-mail, via telefoon of via het contactformulier op de website.

Dit betreft volgende informatie:

  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Adres
  • Telefoon nummer
  • Uw voorkeurstaal voor de communicatie met ’t Verloren Hart BV

 

Het is mogelijk dat wij soms bijkomende informatie vragen.  Desgevallend zal deze informatie steeds beperkt zijn en in verhouding staan tot wat strikt noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening.

2.2.  Informatie die we verzamelen via publieke beschikbare bronnen

In het kader van sollicitaties zullen we de informatie die we op publieke beschikbare bronnen terugvinden (zoals LinkedIn, de website van de onderneming namens wie een aanvraag wordt gedaan, etc.) mogelijk combineren met de informatie die de betrokkene ons zelf heeft overgemaakt.

2.3. Informatie die we verzamelen via cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens zoals uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt op onze website, uw voorkeurstaal, etc.).  Deze informatie verzamelen wij via het gebruik van cookies.  Gelieve ons cookiebeleid door te nemen zodat u op de hoogte bent welke cookies wij gebruiken, en hoe u deze kan aanvaarden, uw voorkeur instellen of weigeren.

 

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

’t Verloren Hart BV verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

3.1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van ’t Verloren Hart BV en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

3.2. Om een zakelijke en/of arbeid gerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om onze dienstverlening op een correcte manier te kunnen uitvoeren

3.3. Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven

3.4. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van dwingende wet- en regelgeving) na te leven.

 

4. Op basis van welke grondslag?

’t Verloren Hart BV baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

’t Verloren Hart BV verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, offerte, orderbevestiging of bestelbon of met het oog op het voorbereiden of uitvoeren van onze dienstverlening.

’t Verloren Hart BV kan ook uw expliciete toestemming vragen voor het verwerken van zijn/haar gegevens. 

Daarnaast is het mogelijk dat ’t Verloren Hart BV zich in bepaalde omstandigheden beroept op het gerechtvaardigd belang.

 

5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

’t Verloren Hart BV kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening. 

Indien ’t Verloren Hart BV uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

 

 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door ’t Verloren Hart BV bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ’t Verloren Hart BV en de klant.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

 

7. Passende technische en organisatorische maatregelen

’t Verloren Hart BV heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

’t Verloren Hart BV besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan ’t Verloren Hart BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen. ’t Verloren Hart BV slaat uw persoonlijke gegevens op in haar databank op een beveiligde server. De toegang tot de databank is slechts mogelijk door  bevoegde personen, die zich bezighouden met de verwerking van de gegevens.

 

8. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

8.1 Recht van inzage, verbetering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  ’t Verloren Hart BV.  Daarnaast heeft u steeds het recht om ’t Verloren Hart BV te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.

8.2. Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank.  Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen.   U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

8.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

8.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan ’t Verloren Hart BV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

8.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van ’t Verloren Hart BV verwijderd worden.

 8.6. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door ’t Verloren Hart BV te contacteren, hetzij per e-mail via  info@tverlorenhart.be hetzij per post naar ’t Verloren Hart BV, Stationsstraat 40, 9700 Oudenaarde. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.

 8.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door ’t Verloren Hart BV evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

8.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be

 

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

 

 

 

Laatst bijgewerkte versie: 17/09/2021